Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

 • Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kancelarii tajnej
 • w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Seminaryjska 12
  25-372 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych,
 • Prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej: rejestr dzienników ewidencji i teczek, dzienniki ewidencyjne, dzienniki przepisów, rejestry wydanych przedmiotów, wykazy przesyłek nadanych i wydanych, karty zapoznania z dokumentami oznaczonymi klauzulą : „ściśle tajne” i „tajne”, inne dzienniki i rejestry,
 • Sporządzanie spisów akt dokumentacji przekazanej do archiwum i protokołów brakowania dokumentacji kat. „BC” oraz kompletowanie dokumentów i przygotowywanie akt,
 • Prowadzenie aktualizacji ewidencji obowiązujących aktów prawnych, przerejestrowywanie zmiany klauzul dokumentów niejawnych we właściwych dziennikach ewidencyjnych,
 • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa z obsługiwanych komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach,
 • Kontrola postępowań z dokumentami, które zostały udostępnione pracownikom merytorycznym,
 • Zwrot wykonawcom merytorycznym dokumentów przeznaczonych do wysłania, w przypadku gdy nie spełniają wymogów określonych przepisami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  -obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok stażu pracy związanej z ochroną informacji niejawnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność interpretacji przepisów,
  • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
  • umiejętność prawidłowego opisu dokumentu niejawnego i jego oznaczania,
  • znajomość urządzeń ewidencyjnych,
  • przygotowanie dokumentu do powielenia,
  • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ” ściśle tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli ” ściśle tajne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  19-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Seminaryjska 12
  25-372 Kielce

  z dopiskiem w liście motywacyjnym – inspektor do spraw kancelarii tajnej w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Uprzejmie informujemy, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, własnoręcznie podpisanych oświadczeń i listu motywacyjnego. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej http://bip.kielce.kwp.policja.gov.pl/ w zakładce „Zatrudnienie w Policji”.