Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

 • Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw szkód i odszkodowań
 • w Wydziale Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Seminaryjska 12
  25-372 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpraca i kompletowanie dokumentacji w zakresie prowadzonych postępowań szkodowych oraz uczestniczenie w wykonywaniu niezbędnych czynności w Wydziale Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
 • Kompletowanie dokumentacji w sprawach o odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, powstały podczas wykonywania czynności służbowych
 • Realizacja czynności formalno-rachunkowych związanych z funduszem operacyjnym, w imieniu dysponenta I stopnia
 • Uczestniczenie w opracowywaniu decyzji administracyjnych, w sprawach przyznania lub odmowy jednorazowych odszkodowań dla funkcjonariuszy
 • Pomoc w wykonywaniu prac w zakresie zgromadzonej dokumentacji, pod kątem wystąpienia regresu i prowadzenie postępowań regresowych w stosunku do osób, które przyczyniły się do powstania uszczerbku w mieniu Policji
 • Wykonywanie prac i czynności z zakresu prac mobilizacyjno-obronnych przypisanych do realizacji dla Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
 • Współpraca z nieetatowym Zespołem Księgowości w Wydziale Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w zakresie przekazywania danych do wprowadzenia w ewidencji księgowej, cyklicznych uzgodnień stanów oraz podjęcia czynności windykacyjnych
 • Opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji wewnętrznej Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, w tym przede wszystkim polityki rachunkowości

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie
  – praca przy komputerze poniżej dobowego czasu pracy
  – budynek bez windy
  – brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych
  – brak odpowiednio przystosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 1,5 roku doświadczenia zawodowego w obszarze finansów
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
  • znajomość przepisów w zakresie szkód i odszkodowań, m.in.; ustawy o odszkodowaniach w związku ze służbą w Policji, Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodeksu Pracy, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych
  • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Seminaryjska 12
  25-372 Kielce

  z dopiskiem w liście motywacyjnym – inspektor do spraw szkód i odszkodowań w Wydziale Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Uprzejmie informujemy, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, własnoręcznie podpisanych oświadczeń i listu motywacyjnego. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej http://bip.kielce.kwp.policja.gov.pl/ w zakładce „Zatrudnienie w Policji”