Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

 • Łódzki Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw doboru
 • w Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Lutomierska 108/112

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, analizowanie i weryfikacja dokumentów składanych przez kandydatów do służby pod kątem spełniania wymagań formalnych określonych w przepisach o naborze do służby w Policji,
 • wydawanie skierowań, wyznaczanie terminów etapów procedury doboru kandydatów do służby w Policji oraz występowanie do Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Łodzi o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • rejestracja na bieżąco kandydatów do służby w Policji w elektronicznej bazie danych (CRDK – centralny rejestr doboru kandydatów). Aktualizacja i uzupełnianie zgromadzonych w formie elektronicznej danych w zależności od kolejnych etapów postępowania i wpływu dokumentów w formie papierowej,
 • sporządzanie w oparciu o zgromadzone dane sprawozdań z zakresu doboru kandydatów do służby w jednostkach organizacyjnych Policji województwa łódzkiego,
 • udział w akcjach promujących dobór do służby w Policji na terenie województwa łódzkiego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na 2 piętrze, obecność wind w budynku

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość aktów prawnych dotyczących doboru do służby w Policji,
  • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie: rok pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  07-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź
  z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 168477”

Inne informacje:

  – umowa na zastępstwo do 31 sierpnia 2015 roku,
  – wynagrodzenie: 1,145 mnożnik kwoty bazowej tj. 2145,55 zł brutto + wysługa lat,
  – oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
  – do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
  – na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
  – kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
  – oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
  – wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce ” PRACA I SŁUŻBA” – Praca w służbie cywilnej,
  – aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego