Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

 • Łódzki Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ewidencji mundurowej
 • w Wydziale Gospodarki Materiałowo – Technicznej KWP w Łodzi

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Lutomierska 108/112

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • ul. Stokowska 21/25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie list przydziału środków do konserwacji i higieny osobistej w celu wydania należności,
 • prowadzenie kartoteki mundurowej dotyczącej zaopatrzenia indywidualnego policjantów województwa łódzkiego,
 • rozliczanie pod względem finansowym policjantów w zakresie sporządzania list wypłat, równoważników za sorty mundurowe oraz czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia specjalnego,
 • sporządzanie asygnat przychodowych i rozchodowych należności mundurowych,
 • realizowanie należności mundurowych zgodnie z kartami indywidualnego zaopatrzenia w celu wymiany bądź pobrania należnego asortymentu,
 • rozliczanie policjantów na podstawie kart obiegowych z przydzielonego umundurowania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, praca w siedzibie urzędzie, obsługa komputera poniżej 4 godz. na dobę, obsługa klienta, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, dostosowania budynku do osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na III piętrze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie

wymagania dodatkowe

 • powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • znajomość obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź
  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 179746”

Inne informacje:

  – wynagrodzenie: 1,020 mnożnik kwoty bazowej+wysługa lat tj. 1911,32 zł brutto + wysługa lat,
  – oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
  – do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
  – na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
  – kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
  – oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
  – wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce ” PRACA I SŁUŻBA” – Praca w służbie cywilnej,
  – aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego