Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

 • Łódzki Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ewidencyjnych
 • w Wydziale Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Lutomierska 108/112

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie danych osobowych funkcjonariuszy i pracowników Policji do systemu informatycznego KADRA przyjętych do urzędu, a także ich aktualizacja na podstawie rozkazów personalnych, raportów, decyzji i postanowień,
 • analiza danych w zakresie ruchów kadrowych funkcjonariuszy (zatrudnienie, przeniesienia, delegowania i zwolnienia) w garnizonie łódzkim celem sporządzania wykazów,
 • prowadzenie szkoleń w formie doskonalenia zawodowego w zakresie systemu informatycznego KADRA dla osób realizujących te zadania w KPP i KMP woj. łódzkiego,
 • nadzór nad prawidłowym wprowadzaniem tablic kodowych do systemu KADRA dot. struktury organizacyjnej jednostek w garnizonie łódzkim oraz ewidencjonowania zdarzeń kadrowych,
 • sporządzanie miesięcznych meldunków dotyczących ruchu służbowego policjantów według pionów służbowych i korpusów w KWP w Łodzi oraz w oparciu o dane przesłane przez jednostki podrzędne w celu przedłożenia do Komendy Głównej Policji,
 • sporządzanie zestawień do Wydziału Finansów służących do rozliczeń środków finansowych przeznaczonych na premie dla funkcjonariuszy,
 • udzielanie informacji osobom prawnym i fizycznym dot. osób zatrudnionych i zwolnionych z Policji w ramach obowiązujących przepisów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na 2 piętrze

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie: do roku w obszarze lub 1,5 roku w administracji publicznej

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej,
  • umiejętność obsługi komputera w tym pakietu Ms Office,
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
  • znajomość ustawy o Policji i przepisów wykonawczych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź
  z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 180994 ”

Inne informacje:

  – wynagrodzenie: 1,050 mnożnik kwoty bazowej tj. 1967,53 zł brutto + wysługa lat,
  – oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
  – do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
  – na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
  – kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
  – oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
  – wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce ” PRACA I SŁUŻBA” – Praca w służbie cywilnej,
  – aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego