Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

 • Opolski Komendant Wojewódzki Policji w Opolu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kancelaryjnych
 • w Wydziale Kryminalnym KWPw Opolu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
  ul. Korfantego 2
  45-077 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompletowanie oraz przedkładanie dokumentów oraz korespondencji Naczelnikowi Wydziału,
 • prowadzenie ewidencji pism wchodzących i wychodzących,
 • redagowanie krótkich pism na polecenie Naczelnika Wydziału,
 • przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom Wydziału,
 • archiwizowanie i przekazywanie akt spraw i innej dokumentacji Wydziału do archiwum KWP
 • przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie dowodów rzeczowych do magazynów,
 • zaopatrywanie Wydziału w materiały biurowe.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – częste kontakty z petentami oraz pracownikami i funkcjonariuszami Policji garnizonu opolskiego

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek nie jest dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo (bariery architektoniczne),
  – praca siedząca.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji państwowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość aplikacji biurowych Office,
  • biegła obsługa urządzeń biurowych,
  • znajomość przepisów ustawy o Policji,
  • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej.

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji i planowania pracy własnej,
 • umiejętność szybkiego uczenia się,
 • znajomość zasad archiwizacji,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do tajemnicy państwowej,
 • 2 lata doświadczenia w prowadzeniu obsługi kancelaryjnej lub/i prowadzeniu magazynu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Korfantego 2
  45-077 Opole
  z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 22 BIP KPRM” i z adresem nadawcy na kopercie

Inne informacje:

  Wynagrodzenie ok. 2000 zł brutto.

  Zachęcamy do brania udziału w postępowaniu konkursowym osoby niepełnosprawne!

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  1) Oferty niekompletne i niespełniające wymogów formalnych oraz nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone.
  2) Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze są niszczone po upływie 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji.
  Oferty te mogą zostać odebrane osobiście przez kandydata przed upływem tego terminu.

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Dodatkowe informacje: (0-77) 422-22-02. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz www.dsc.kprm.gov.pl oraz www.opolska.policja.gov.pl.