Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

 • Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi administracyjno – kancelaryjnej
 • w Wydziale Komunikacji Społecznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
  ul. Dąbrowskiego 30
  35-036 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonowanie pism wpływających i wychodzących w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w sekretariacie Zastępców Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,
 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Komendantom w celu właściwego obiegu dokumentów w Komendzie,
 • prowadzenie terminarza spotkań i narad,
 • przygotowanie i obsługa organizacyjno – recepcyjna spotkań z interesantami i gośćmi w celu wsparcia Komendantów w bieżącej pracy,
 • redagowanie pism na polecenie Komendantów,
 • przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych kierownikom komórek organizacyjnych w celu zapewnienia właściwego obiegu informacji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
 • archiwizowanie i przekazywanie dokumentów spraw ostatecznie zakończonych do składnicy akt.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca kancelaryjno – biurowa w ośmiogodzinnym systemie pracy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego.
  Budynek nieprzystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim np.: brak wind, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz głównego budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno – biurowej w jednostkach administracji publicznej,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • znajomość przepisów Ustawy o Policji, Ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość obsługi komputera,
  • wysoka kultura osobista,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • dyspozycyjność, komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • pożądane wykształcenie wyższe o kierunku polonistyka, administracja, prawo.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno – biurowej w administracji publicznej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
  ul. Dąbrowskiego 30
  Sekretariat Wydziału Kadr i Szkolenia
  budynek A, II piętro

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia. List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Oferty niekompletne, które nie zawierają dokumentów i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu lub złożone/nadesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci będą informowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17)8582672.