Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

 • Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw planowania i rozliczania gospodarki materiałów pędnych i smarów
 • w Wydziale Transportu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław
 • ul. Gen. I.Połbina 1
  54-151 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie, opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na zakup materiałów pędnych i smarów oraz sprzętu do gospodarki tego rodzaju asortymentu, a także udział w postępowaniach przetargowych w tym zakresie
 • sprawdzanie, nadzorowanie i koordynowanie realizacji umów zawartych przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu dotyczących gospodarki materiałami pędnymi i smarami
 • sprawdzanie i opisywanie pod względem merytorycznym faktur dotyczących wydatków wykonanych ze środków finansowych w rozdziałach 75402 KGP, 75404 KWP i 75405 KMP/KPP dla jednostek garnizonu dolnośląskiego Policji, będących w dyspozycji wydziału Transportu KWP we Wrocławiu uwzględniając zasadność, legalność i celowość ponoszonych wydatków
 • prowadzenie: ewidencji szkód, postępowań szkodowych dotyczących materiałów pędnych i smarów oraz nadzorowanie właściwego prowadzenia tego rodzaju postępowań szkodowych w jednostkach garnizonu dolnośląskiego Policji
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania oprogramowania informatycznego oraz sprzętu technicznego odpowiedzialnego za funkcjonowanie służbowej stacji paliw KWP we Wrocławiu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca kancelaryjno-biurowa
  – okresowo praca poza siedzibą urzędu (wyjazdy)
  – kontakt z instytucjami publicznymi oraz podmiotami gospodarczymi
  – realizowanie nadzoru wewnętrznego w siedzibach terenowych urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym
  – narzędzia pracy: komputer-praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; telefon; fax
  – ograniczona możliwość poruszania się po głównej siedzibie urzędu (budynek wielokondygnacyjny) – winda nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych
  – ograniczona możliwość poruszania się w miejscu realizacji codziennych zadań służbowych: budynek dwukondygnacyjny – brak windy
  – brak toalet przystosowanych dla inwalidów w miejscu wykonywania codziennych zadań służbowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy zawodowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa komputera oraz edytorów tekstu i arkusza kalkulacyjnego typu „Word” „Excel”
  • prawo jazdy kat. B
  • umiejętność pracy w zespole
  • komunikatywność
  • samodyscyplina
  • umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe, wyższe techniczne
 • dostęp do informacji niejawnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (średnio zaawansowany)
 • znajomość przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych
 • znajomość zasad gospodarki magazynowej
 • 3 lata doświadczenia w pracy biurowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności itp.

Termin składania dokumentów:

  18-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław
  lub składać osobiście w siedzibie KWP we Wrocławiu – wejście od ul. Podwale 31-33 w dni powszednie od poniedziałku do piątku między godziną 8.00 a 15.00

Inne informacje:

  W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 2 293,58 zł brutto (mnożnik kwoty bazowej 1,224).
  O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
  Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.