Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  ul. Jagiellońska 3
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  ul. ks. S. Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i weryfikowanie wniosków w sprawach: pobytu cudzoziemców na terytorium RP, udzielenia im zezwoleń na pracę, prawa pobytu obywateli UE w celu zalegalizowania pobytu cudzoziemców i wydania im stosownych dokumentów
 • udzielanie informacji klientom zewnętrznym w sprawach dotyczących cudzoziemców, ich wjazdu na terytorium RP, pobytu i wyjazdu oraz w sprawach zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP w celu zapewnienia zasilania informacyjnego w powyższym zakresie
 • prowadzenie rejestracji i ewidencji w ,, Systemie Pobyt’’ danych identyfikacyjno-adresowych cudzoziemców, przyjętych wniosków, wydanych decyzji, odbioru kart pobytu oraz przeglądanie danych dot. cudzoziemców w Systemie Informacyjnym Schengen, a także pobieranie od cudzoziemców odcisków linii papilarnych w celu prawidłowej realizacji zadań
 • prowadzenie postępowań o wymianę kart pobytu cudzoziemców, a także sporządzanie zaświadczeń, wyciągów, opisów w oparciu o posiadaną dokumentację w celu zapewnienia obsługi klientów w tym zakresie
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń celem wydania wnioskodawcy zaproszenia

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; nietypowe godziny pracy (dyżury); zagrożenie naciskami grup przestępczych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane na 3 piętrze w pokoju biurowym (budynek B – podjazd dla osób niepełnosprawnych, windy, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na 4 piętrze). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech wielokondygnacyjnych budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym
  • znajomość procedury administracyjnej
  • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o ochronie danych osobowych, o cudzoziemcach, o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rozdział 16)
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
  • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
  • umiejętność redagowania pism urzędowych
  • dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, efektywna komunikacja, myślenie analityczne, współdziałanie w grupie

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze albo studia podyplomowe w zakresie administracji
 • preferowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • asertywność, odporność na stres, umiejętność stosowania prawa w praktyce

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia oraz znajomości języka angielskiego na poziomie B2

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki,
  Kancelaria ogólna, pokój 151
  ul. ks. S. Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz
  z dopiskiem:
  „ inspektor – WSOC”

Inne informacje:

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń – opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (…)”.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie ub e-mailem o ich terminie.