Kuratorium Oświaty w Gdańsku

 • Pomorski Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  Wały Jagiellońskie 24
  80-853 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164),
 • Prowadzenie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro,
 • Tworzenie rocznych planów zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane wraz z szacunkiem,
 • Koordynowanie polityki szkoleniowej pracowników Kuratorium,
 • Przygotowywanie umów dla pracowników Kuratorium w zakresie powierzonego mienia,
 • Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i nietrwałych z wyłączeniem infrastruktury informatycznej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługą urządzeń biurowych, prowadzeniem rozmów telefonicznych z interesantami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na parterze budynku – wejście główne do urzędu z ulicy (bez schodów),
  – narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy,
  – pomieszczenie higieniczno – sanitarne na parterze przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
  Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi po stronie zamawiającego

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe;
 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych;
 • znajomość przepisów regulujących sprawy zamówień publicznych;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających: wymagany staż pracy, posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • kopie świadectw pracy,
 • potwierdzenie aktualnego zatrudnienia, gdy kandydat pozostaje w zatrudnieniu.

Termin składania dokumentów:

  29-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  Wały Jagiellońskie 24
  80-853 Gdańsk

  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej”

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

  Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

  Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

  Kandydatki/kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.

  W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty kandydatek/kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

  Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane w maju 2016 r.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (58) 322 29 22

  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.