Kuratorium Oświaty w Katowicach

 • Śląski Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw realizacji programów rządowych
 • w Oddziale Planowania i Programów Oświatowych Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kuratorium Oświaty
  ul. Jagiellońska 25
  40-032 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zbieranie danych z jednostek samorządu terytorialnego i weryfikacja danych pod względem finansowym i merytorycznym,
 • aktualizacja i korygowanie złożonych wniosków
 • prowadzenie bazy,
 • opracowanie rozdzielników dotacji w celu przekazania środków na konta jednostek realizujących program,
 • prowadzenie analizy finansowej sprawozdań cząstkowych i końcowych celem sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji przez jednostki realizujące program i sporządzenia końcowego sprawozdania finansowego dla potrzeb MEN,
 • prowadzenie korespondencji z jednostkami samorządu terytorialnego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, wynikających z programów rządowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • zadania wykonywane w budynku urzędu oraz w ramach podróży służbowej
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy, meble biurowe. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek urzędu 5 piętrowy, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach na 3 piętrze. Budynek posiada windę osobową, podjazd oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
  • znajomość rozporządzenia w sprawie wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, Open Office, Internet)
  • znajomość ustawy o systemie oświaty wraz z aktami wykonawczymi,
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
  • rzetelność,
  • komunikatywność,
  • umiejętność współpracy,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • 4 letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy w administracji publicznej (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)

Termin składania dokumentów:

  28-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty
  Jagiellońska 25
  40-032 Katowice
  pokój 438

Inne informacje:

  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty będzie można odebrać w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a po tym terminie komisja zastrzega sobie prawo zniszczenia dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (032) 20-77-431.