Kuratorium Oświaty w Krakowie

 • Małopolski Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi sekretarskiej
 • w Oddziale Administracji, Obsługi i Zamówień Publicznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  31-752 Kraków ul. Ujastek 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współprowadzenie sekretariatu Małopolskiego Kuratora Oświaty,
 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Kuratora w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie,
 • współprowadzenie terminarza spotkań, narad oraz informowanie o terminach załatwiania spraw w urzędzie w celu wsparcia bieżącej pracy Kuratora- redagowanie krótkich pism na polecenie Kuratora w celu wsparcia w bieżącej pracy Kuratora,
 • przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom urzędu,
 • przygotowywanie i obsługa spotkań z interesantami i gośćmi.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, kontakt z klientem, prowadzenie rozmów telefonicznych, uzgadniania terminów, obsługa recepcyjna spotkań. Niekorzystne czynniki psychospołeczne wynikające ze stałego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca biurowa, biuro w budynku dwupiętrowym (bez windy, bez podjazdu) konieczność kilkukrotnego w ciągu dnia przemieszczania się na parter gdzie mieści się kancelaria.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w podobnym obszarze

wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z oświatą,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office Excel, Word,
 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • zdolność analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2006 r. nr 125 poz. 869),

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty
  Ujastek 1
  31-752 Kraków

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 448-11-24.
  Kandydatki//kandydaci muszą spełniać wszystkie wymagania niezbędne jak również złożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Za datę nadesłania oferty uznaje się datę wpływu do urzędu (do ofert składanych osobiście) lub datę stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o podanie nr telefonu) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Przy składaniu dokumentów proszę podać numer ogłoszenia. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2717,07 zł. Dokumenty złożone w postępowaniu rekrutacyjnym można odebrać w terminie 1 m-ca od rozmowy kwalifikacyjnej. Po tym terminie dokumenty złożone przez kandydata/kandydatkę zostaną komisyjnie zniszczone.