Kuratorium Oświaty w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw programów rządowych
 • w Zespole Księgowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kuratorium Oświaty w Olsztynie
  al. Piłsudskiego 7/9
  10 – 959 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współudział przy monitorowaniu Programów Rządowych
 • czynności związane z udzielaniem i rozliczaniem dotacji, w tym opracowywanie narzędzi informatycznych do zbierania danych
 • pozyskiwanie danych liczbowych i kwotowych z JST niezbędnych do podziału rezerw celowych budżetu państwa
 • dokonywanie aktualizacji danych w ciągu roku szkolnego
 • współudział przy sporządzaniu analiz i informacji wewnętrznych
 • współudział przy sporządzaniu sprawozdań w układzie tradycyjnym i zadaniowym do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • tworzenie wniosków do JST w celu zebrania potrzebnych informacji i danych do podziału dotacji
 • współudział w zakresie ustalania klasyfikacji budżetowej dotacji celowych, celem prawidłowego przekazania dotacji do JST

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Wykonywanie czynności służbowych w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia i materiały pracy (komputer, urządzenia biurowe). Wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji
  • biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności arkuszy kalkulacyjnych Excel
  • znajomość klasyfikacji budżetowej

wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  06-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty
  Piłsudskiego 7/9, pok. 382
  10-959 Olsztyn

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą sporządzenia. Osoby spełniające wymogi formalne będą informowane o kolejnym etapie rekrutacji drogą mailową lub telefonicznie.