Kuratorium Oświaty w Poznaniu

 • Wielkopolski Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw do spraw obsługi kancelaryjnej i administracyjno-biurowej
 • w Wydziale Administracyjno-Finansowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Kościuszki 93
  61-716 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw dotyczących przyjmowania i przekazywania do właściwych komórek organizacyjnych korespondencji kierowanej do urzędu w celu zapewnienia właściwego obiegu pism w urzędzie, koordynacja zadań kancelarii;
 • obsługa klientów zewnętrznych, przekazywanie informacji o zadaniach urzędu, kierowanie interesantów do właściwych pracowników merytorycznych;
 • prowadzenie spraw dotyczących korespondencji wysyłanej przez urząd, przygotowania zestawień dziennych dla urzędu pocztowego;
 • prowadzenie spraw związanych z zamieszczeniem informacji na BIP urzędu; prowadzenie spraw związanych z zamieszczeniem informacji na wewnętrznej stronie urzędu;
 • obsługa korespondencji elektronicznej poprzez platformę ePUAP.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
  – zadania wykonywane w siedzibie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
  – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych,
  – stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego,
  – budynek wyposażony jest w windy osobowe i jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • powyżej 6 miesięcy w obszarze lub powyżej 1,5 roku w administracji publicznej;

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa administracyjnego i oświatowego;
  • dobra znajomość pakietu biurowego Ms Office;
  • znajomość technik biurowych;
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie profilowe lub wyższe preferowane administracyjne;
 • umiejętność obsługi platformy ePUAP;
 • umiejętność obsługi systemów zarządzania treścią stron internetowych;
 • duża samodzielność w działaniu,
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • dobra organizacja i dyscyplina pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwiedzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty
  Kościuszki 93
  61-716 Poznań
  pok. 339 – budynek B – Kancelaria

Inne informacje:

  – do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
  – list motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia oferty,
  – wymagane dokumenty i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem,
  – osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną lub pocztową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
  – oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
  – oferty nadesłane, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną zniszczone,
  – na wniosek kandydata złożony w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru zapewnia się zwrot dokumentów,
  – przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok.2510,00 brutto,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 61 – 854 15 59.