Kuratorium Oświaty w Warszawie

 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kuratorium Oświaty w Warszawie
  Al. Jerozolimskie 32
  00-024 WarszawaMiejsce wykonywania pracy:

 • WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa sekretariatu Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych, w tym:
 • przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie i nadawanie faksów, wysyłanie i odbieranie wiadomości elektronicznych.
 • obsługa korespondencji w Wydziale, w szczególności prowadzenie elektronicznej ewidencji pism,
 • monitorowanie terminowości załatwiania spraw wpływających do Wydziału,
 • obsługiwanie interesantów, w tym kierowanie interesantów zgłaszających się bezpośrednio lub telefonicznie, do właściwych merytorycznie Wydziałów lub pracowników,
 • załatwianie spraw różnych (np. kompletowanie informatorów, spisów telefonicznych, zaopatrywanie w materiały biurowe).
 • wspieranie pracowników Wydziału w realizacji zadań przez nich wykonywanych,
 • przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu, praca przy komputerze.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Urząd częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( winda), urząd nie jest przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie , preferowane wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła obsługa komputera (poczta elektroniczna, edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny),
  • znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej,
  • znajomość instrukcji kancelaryjnej,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
  • umiejętność prawidłowego stosowania przepisów i procedur,
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy, szybkość i dokładność w działaniu,
  • dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • co najmniej 1 rok doświadczenia na stanowisku o podobnym charakterze,
 • ukończony kurs lub szkolenie w tym obszarze,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (co najmniej poziom B1),
 • precyzja i dokładność w komunikacji pisemnej,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. z 2006 r. Nr 125 poz.869),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze,
 • kopie świadectw pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty
  Aleje Jerozolimskie 32
  00-024 Warszawa
  Kancelaria pok. 107
  Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podanym numerem ogłoszenia.Inne informacje:

  Techniki naboru:
  1. weryfikacja formalna,
  2. analiza merytoryczna aplikacji,
  3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1031, 1032.
  Tylko kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.