Kuratorium Oświaty w Warszawie

 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw BHP

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.25

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kuratorium Oświaty w Warszawie
  Al. Jerozolimskie 32
  00-024 WarszawaMiejsce wykonywania pracy:

 • WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników,
 • wyjaśnianie okoliczności zaistniałych wypadków przy pracy, w drodze do pracy i w drodze z pracy oraz sporządzanie dokumentacji dotyczącej wypadków,
 • prowadzenie kontroli dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach i szkodliwych warunkach zawodowych występujących w zakładzie pracy.
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy raz w roku okresowej analizy stanu BHP,
 • dokumentowanie i ocena ryzyka zawodowego związanego z wykonywanymi czynnościami oraz informowanie pracowników o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
 • doradztwo i opiniowanie w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie rejestrów, przechowywanie dokumentacji, dotyczącej wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu, praca przy komputerze.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Urząd częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( winda), urząd nie jest przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności z zakresu BHP, lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu BHP
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok stażu pracy w służbie BHP
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180 poz. 1860 ze zm.),
  • znajomość ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm. ),
  • znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U. Nr 148 poz. 973),
  • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367),
  • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2013 r. poz. 1379),
  • znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719),
  • znajomość ustawy Kodeks pracy,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej.

wymagania dodatkowe

 • uprawnienia co najmniej inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej,
 • zaangażowanie i samodzielność w działaniu,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. z 2006 r. Nr 125 poz.869),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe zwiazane ze służbą BHP ,
 • kopie świadectw pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  05-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty
  Aleje Jerozolimskie 32
  00-024 Warszawa
  Kancelaria pok. 107
  Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podanym numerem ogłoszenia.Inne informacje:


  Techniki naboru:
  1. weryfikacja formalna,
  2. analiza merytoryczna aplikacji,
  3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1032 i 1031.
  Tylko kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.