Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw planowania, kontroli i doskonalenia zawodowego Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie projektu planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz jego aktualizacja,
 • przeprowadzanie kontroli dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałów ratunkowych, jednostek współpracujących z systemem, podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskania tytułu ratownika oraz podejmowanie działań, prowadzenie korespondencji w zakresie objętym kontrolą,
 • sporządzanie planów i sprawozdań z kontroli,
 • ocena zgodności programów kursów w zakresie kwalifikacji pierwszej i uzyskania tytułu ratownika z ramowym programem, weryfikacja kadry dydaktycznej – w celu zatwierdzenia przez wojewodę programu kursu,
 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych wojewody o czasowym zaprzestaniu działalności całkowicie lub w zakresie niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych szpitali,
 • wykonywanie analiz czasów dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia oraz prac mających na celu zabezpieczenie warunków zapewniających uzyskanie ustawowych parametrów czasów dotarcia przez zespoły ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego,
 • współpraca merytoryczna z lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego, przygotowywanie decyzji wojewody dot.postawienia w stan podwyższonej gotowości zakładów opieki zdrowotnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca samodzielna
  praca wymagająca koncentracji

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • czynniki uciążliwe: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata stażu pracy w pracy biurowej w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o państwowym ratownictwie medycznym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
  • dokładność, dyspozycyjność,
  • komunikatywność,
  • umiejętność analizowania, wnioskowania,
  • umiejętność interpretacji i trafnej oceny sytuacji,
  • umiejętność sprawowania kontroli i rozwiązywania problemów,
  • znajomość obsługi programów biurowych MS Office,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • umiejętność działania w sytuacjach trudnych,
  • poświadczenie bezpieczeństwa do przetwarzania dokumentacji klauzuli „poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w zakresie ratownictwa medycznego
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Łódzki Urząd Wojewódzki 
  Punkt Obsługi Klienta bud.C 
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 
  z dopiskiem Oferta pracy nr 180153

Inne informacje:


  Proponowane wynagrodzenie brutto: 2 100,00 zł brutto
  Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów ( j.t. Dz. U. 2014.1111 ze zm. ) 
  Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
  Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich „Wymaganych dokumentów i oświadczeń” nie podlega rozpatrzeniu.
  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej. 
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja  o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
  Informujemy, iż na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdy kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  Siedziba administratora danych : 
  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie roku od daty ogłoszenia naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-51.