Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw pomocy publicznej w rolnictwie
 • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Miejsce składania dokumentów:
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gorzów Wlkp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkód w rolnictwie i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych;
 • przygotowywanie zarządzeń Wojewody w sprawie powoływania komisji do oszacowania szkód, nadzór merytoryczny nad pracami komisji, ustalanie procedur w zakresie szacowania szkód i sporządzania protokołów;
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i udostępnieniem informacji o środowisku i jego ochronie;
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo łowieckie poza zadaniami Państwowej Straży Łowieckiej;
 • współdziałanie z agencjami rolnymi, bankami i innymi instytucjami w zakresie kredytowania rolnictwa oraz udzielania innej pomocy publicznej z budżetu państwa;
 • współdziałanie ze służbami doradczymi, samorządem rolniczym, gminami, związkami branżowymi w zakresie likwidacji szkód w rolnictwie oraz w zakresie bieżących spraw dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich;
 • przygotowywanie opinii do niektórych aktów prawnych dotyczących produkcji rolnej, środowiska, gospodarki wodnej oraz ochrony przyrody.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa,
  – obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek i pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie rolnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 1 roku doświadczenia w pracy w obszarze rolnictwa lub ochronie środowiska,
  • znajomość ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i przepisów wykonawczych, ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: obsługi edytora tekstów MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, obsługi poczty elektronicznej,
  • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
  • znajomość problemów rolnictwa i wsi,
  • orientacja w zakresie pomocy krajowej i zagranicznej dla rolników,
  • umiejętność łatwego uczenia się i dostosowania do zmieniającej się sytuacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Lubuski Urząd Wojewódzki
  Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.