Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Wydział Kontroli
  Al. Jerozolimskie 28
  00-024 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli zadań zlecanych z zakresu administracji rządowej w jednostkach samorządu terytorialnego
 • przeprowadzanie kontroli w spółkach wodnych oraz w ich związkach,
 • przygotowywanie dokumentacji pokontrolnej,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności kontrolnej sprawowanej w imieniu wojewody w zakresie właściwości rzeczowej odpowiednich ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa,
  – praca poza siedzibą urzędu, w terenie
  – praca w siedzibie urzędu/wydziału
  – wyjazdy służbowe (kontrole),
  – praca wymagająca dyspozycyjności.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na trzecim piętrze,
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – bariery architektoniczne: brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się po budynku (schody),
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  – pomieszczenie higieniczno–sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

  Inne
  – w związku z charakterem pracy – pracownik może spotkać się z barierami architektonicznymi w podmiotach, które będą podlegały kontroli.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o kontroli w administracji rządowej,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
  • umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office),
  • posiadanie prawa jazdy kategorii B.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze,
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze postępowań kontrolnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie administracyjne lub prawnicze,
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze postępowań kontrolnych.

Termin składania dokumentów:

  29-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy WK-V/6/Z”

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 2.900 zł
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
  Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl
  w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl
  Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.