Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi sekretariatu Biura Ministra
 • w Biurze Ministra

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi terminarz spotkań, zajmuje się przygotowaniem i obsługą organizacyjno-recepcyjną spotkań z interesantami, monitoruje terminy pracy Sejmu i Senatu, komisji oraz komitetów,
 • prowdzi pełną obsługę sekretariatu dyrektora Biura (biurową, telefoniczną, komputerową),
 • przyjmuje oraz prowadzi eweidencję pism przychodzących i wychodzących od dyrektora Biura, rozdziela korespondencje wg dekretacji i przekazuje ją do pracowników Biura i właściwych komórek organizacyjnych,
 • przyjmuje i prowadzi ewidencję pism przychodzących i wychodzących od Ministra oraz rozdziela korespondencję wg dekretacji i przekazuje je do odpowiednich komórek organizacyjnych,
 • prowadzi obsługę telefoniczną dyrektora, przekierowuje interesantów do właściwych komórek organizacyjnych oraz informuje o możliwościach załatwienia sprawy,
 • przekazuje polecenia i ustalenia przełożonego oraz egzekwuje ich realizację,
 • archiwizuje dokumenty, pisma przychodzące i wychodzące, korespondencje wewnętrzną oraz materiały związane z pełneniem funkcji przez Ministra oraz przekazuje je do archiwum ministerstwa,
 • zapewnia sprawne funkcjonowanie Biura, wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe, prowadzi obsługę maszyn i sprzętów biurowych (fax, kserokopiarka).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie telefoniczne, mailowe, organizacja spotkań

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na parterze,
  – narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
  – pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
  Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji państwowej na stanowisku związanym z obsługą sekretariatu
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • kompetencje: rzetelność, zorientowanie na osiąganie celów, gotowość do doskonalenia zawodowego, obsługa urządzeń biurowych, umiejętność współpracy, pozytywne podejście do klienta, skuteczna komunikacja, inicjatywa, skuteczna komunikacja,
  • znajomość zasad savoir-vivre,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl

Termin składania dokumentów:

  15-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (022) 42-10-574 jmoscicka@mkidn.gov.pl

Inne informacje:


  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozptrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa).
  Oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru.
  Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl