Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw projektów oraz obsługi departamentu
 • w Departamencie Współpracy z Zagranicą

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie i koordynowanie narad, konferencji i wyjazdów służbowych Dyrektora i Zastępcy Dyrektora oraz prowadzenie kalendarza spotkań Dyrekcji,
 • obsługa posiedzeń międzywydziałowych zespołów projektowych organizowanych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora,
 • udział w pracach zespołów projektowych do realizacji strategicznych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych o charakterze międzynarodowym,
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji i obiegu pism wpływających i wychodzących w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie oraz przygotowywanie dokumentacji prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego i projektów pism/odpowiedzi na dokumenty kierowane do MKIDN na zlecenie Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora oraz obsługa korespondencji niejawnej,
 • organizowanie przepływu informacji, przekazywanie zadekretowanej korespondencji oraz komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora pracownikom departamentu oraz monitorowanie ich realizacji w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy departamentu,
 • prowadzenie i utrzymywanie w stałej aktualności zbioru informacji teleadresowych i telefonicznych niezbędnych do pracy stanowisk departamentu a także obsługa rozmów telefonicznych Dyrektora i Zastępcy Dyrektora,
 • monitorowanie i kontrola terminowości dokumentów oraz załatwiania spraw wskazanych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora, sporządzanie okresowych sprawozdań ze sposobu załatwiania wpływających pism, prowadzenie oraz monitorowanie rejestru skarg, listów, wniosków i petycji,
 • koordynowanie zadąńzwiązanych z zamówieniami i zakupami na potrzeby departamentu, obsługa sprzętu biurowego i nadzór nad jego własciwą eksploatacją.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca pod presją czasu, w razie potrzeby poza siedzibą urzędu oraz w nietypowych
  godzinach,
  – podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
  – obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie,
  telefoniczne, mailowe.
  Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek nie dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym,
  niedosłyszących oraz głuchoniemym,
  – praca na pierwszym piętrze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz
  przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, drukarka, niszczarka,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • umiejętność obsługi programów pakietu MS Word,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, o udzielaniu informacji publicznej, o ochronie informacji niejawnych, o służbie cywilnej,
  • rzetelność, zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, wiedza specjalistyczna w zakresie zagadnień administracyjnych, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność współpracy, pozytywne podejście do klienta, skuteczna komunikacja, zarządzanie zasobami, doskonalenie zawodowe, sumienność, dokładność, terminowość, wykoka kultura osobista, dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie etykiety i protokołu dyplomatycznego,
 • uprawnienia w zakresie dostępu do informacji niejawnych na poziomie zastrzeżone i poufne,
 • znajomość jęz. rosyjskiego na poziomie B1,
 • znajomość struktury i zasad funkcjonowania administracji rządowej,
 • szkolenie w zakresie prawnych i psychlogicznych aspektów funkcjonowania sekretariatu (kurs dla asystentki-sekretarki).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
 • kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (022) 42-10-284 rekrutacja@mkidn.gov.pl

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozptrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 – 16.15). Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych
  do zatrudnienia będą komisyjnie zniszczone.Rekrutacja przebiega w trybie dwuetapowym: test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna.
  Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.