Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw naliczania wynagrodzeń
 • w Wydziale Obrachunku Wynagrodzeń Oddziału Należności Osobowych Departamentu Administracyjnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Obrony Narodowej Al.Niepodległości 218
  00-911 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie listy wynagrodzeń i innych należności osobowych pracowników Ministerstwa. Wprowadzanie zmian do list wynagrodzeń mających wpływ na prawidłowe naliczenie wypłat.
 • Księgowanie wytworzonych dokumentów finansowych i kontrolowanie wydatków budżetowych na kontach analitycznych dotyczących wynagrodzeń oraz potrąceń (składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek, potrącenia komornicze), a także sporządzanie sprawozdań finansowych w ww. zakresie.
 • Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej należności z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, umów zleceń i umów o dzieło dla pracowników Urzędu MON, byłych pracowników (emerytów) oraz osób spoza Urzędu w ZWSI RON. Prowadzenie ewidencji pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych stypendiów zagranicznych żołnierzom spoza Urzędu MON.
 • Obsługa pracowników oraz byłych pracowników zatrudnionych w zlikwidowanych jednostkach, których Departament Administracyjny jest następcą prawnym w zakresie sporządzania zaświadczeń o objęciu pracownika ubezpieczeniem społecznych, zdrowotnym, wysokości osiąganych dochodów do celów emerytalnych lub w celu ich przedłożenia w innych instytucjach (banki, komornicy, urzędy gminy).
 • Sporządzanie i kontrolowanie ewidencji indywidualnych dochodów pracowników, pobranych zaliczek podatku dochodowego, gromadzenie deklaracji (oświadczeń) zgłoszeniowych i aktualizacyjnych do podatku dochodowego, ubezpieczeń społecznych, nr rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz sporządzanie informacji podatkowej o osiągniętych w roku podatkowym dochodach i pobranych zaliczkach.
 • Współpraca z wyznaczonymi pracownikami komórek organizacyjnych MON i komórkami wewnętrznymi Dep. Administracyjnego właściwymi do spraw planowania budżetowego, kadrowych i księgowości w celu pozyskania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań budżetowych wynikających z ustawy budżetowej, dokumentów do ZUS, sprawozdań o nieobecnościach do Dep. Spraw Socjalnych i sprawozdań do GUS.
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących wynagrodzeń pracowników i ich pochodnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Zagrożenie korupcją (wystawienie zaświadczeń o wysokości przychodów do banków, ZUS, Urzędu Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej) – możliwość podania nieprawdziwych danych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: winda towarowa, drzwi przeciwpożarowe, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich-konieczna asysta innego pracownika. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze naliczania (rachuby) płac
  • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”
  • znajomość: ustawy o służbie cywilnej, ustawy Kodeks Pracy, ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
  • znajomość: rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujacych pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
  • znajomość: Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej
  • znajomość: ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, struktury organizacyjne MON
  • umiejętność: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, orientacji na klienta, radzenia sobie ze stresem, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze naliczania (rachuby) płac (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście – Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.7.00-18.00.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

Inne informacje:

  Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 3300 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu). Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 261 840 042, (22) 261 840 088; (22) 261 840 515. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.