Ministerstwo Skarbu Państwa w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi sekretariatu i baz danych
 • w Departamencie Analiz

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Skarbu Państwa
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa korespondencji w tym: przyjmowanie i rejestracja w formie zapisu elektronicznego korespondencji kierowanej do Departamentu oraz nadzór nad prawidłowością jej obiegu, przedkładanie do podpisu Dyrektora Departamentu korespondencji wychodzącej oraz do dekretacji poczty przychodzącej, przygotowanie do wysyłki i wysyłanie korespondencji wychodzącej z Departamentu,
 • dokonywanie połączeń telefonicznych, przyjmowanie telefaksów, powielanie dokumentów oraz redagowanie standardowych pism i tekstów zleconych przez dyrektora lub wicedyrektora,
 • kierowanie do właściwych merytorycznie pracowników interesantów zgłaszających się bezpośrednio lub telefonicznie do Departamentu oraz udzielanie im informacji, co do czasu i trybu załatwiania spraw,
 • przyjmowanie i rejestracja w specjalnych rejestrach dokumentów o klauzuli „zastrzeżone” w celu właściwej realizacji przepisów o obiegu dokumentów niejawnych, prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora oraz obsługa techniczna spotkań,
 • wprowadzanie i aktualizowanie danych w wybranych bazach prowadzonych przez Departament,
 • gromadzenie niezbędnych informacji teleadresowych o instytucjach i firmach, z którymi utrzymywany jest kontakt,
 • prowadzenie listy obecności oraz przygotowywanie miesięcznego zbiorczego zestawienia ewidencji wyjść służbowych oraz zestawienia ewidencji czasu pracy pracowników departamentu,
 • bieżące zaopatrywanie pracowników w materiały biurowe.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze ekranowym, obsługa urządzeń biurowych. Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone
  z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami
  z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej, w tym min. 6 miesięcy doświadczenia w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  • umiejętność współpracy,
  • systematyczność,
  • dokładność,
  • komunikatywność,
  • samodzielność,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

wymagania dodatkowe

 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia „poświadczenia bezpieczeństwa” uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej, w tym co najmniej 6 miesięcy obszarze administracji publicznej,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  02-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Skarbu Państwa
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pok. 482
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa


  z dopiskiem „oferta na stanowisko Inspektora ds. obsługi sekretariatu i baz danych w Departamencie Analiz”

Inne informacje:

  Zachęcamy do udziału osoby niepełnosprawne . Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSP, w dziale ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Obligatoryjnymi etapami naboru jest ocena formalna nadesłanych ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna. Co do zasady, przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzany jest test wiedzy. W zależności od liczby ofert, po analizie formalnej Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić analizę merytoryczną nadesłanych ofert. Po analizie formalnej
  i ewentualnie merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie postępowania i metodach selekcji telefonicznie lub na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 695-87-57.