Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw administrowania komputerami stacjonarnymi i urządzeniami mobilnymi
 • w Biurze Informatyki i Telekomunikacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Projektowanie, wykonywanie i wdrażanie wzorcowych obrazów systemów instalowanych na komputerach przenośnych w celu zapewnienia standaryzacji środowiska informatycznego MSZ. Współpraca z administratorami serwerów, sieci i aplikacji oraz rozwiązywanie złożonych problemów technicznych.
 • 2. Świadczenie wsparcia technicznego Regionalnym Administratorom Systemów Teleinformatycznych oraz jako 3 linia wsparcia pozostałym użytkownikom w celu zapewnienia ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji przenośnych komputerów w MSZ. 3. Realizowanie zgłoszeń i incydentów przekazanych z Centrum Wsparcia Technicznego w ramach II linii wsparcia.
 • 4. Nadzorowanie realizacji procesów zarządczych na poziomie operacyjnym (eksploatacja) w systemie ITSM.
 • 5. Udział w planowaniu kierunków rozwoju i modernizacji systemów informatycznych w Centrali MSZ i placówkach zagranicznych. Udział w analizowaniu i testowaniu dostępnych na rynku nowych technologii informatycznych w celu modernizacji użytkowanych systemów. Przygotowywanie dokumentacji projektowych i wdrożeniowych.
 • 6. Administrowanie oprogramowaniem DeviceLock w celu realizacji polityki bezpieczeństwa MSZ związanej z kontrolą dostępu do urządzeń peryferyjnych komputerów przenośnych.
 • 7. Opracowywanie instrukcji i procedur związanych z eksploatacją komputerów przenośnych w celu zapewnienia prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi w MSZ standardami ich wykorzystania.
 • 8. Uczestniczenie w tworzeniu dokumentacji bezpieczeństwa systemów wykorzystywanych na komputerach przenośnych w celu zapewnienia zgodności dokumentacji ze stanem technicznym.
 • 9. Uczestniczenie w obsłudze postępowań na udzielenie zamówienia publicznego poprzez opracowanie i weryfikację dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań przetargowych, definiowanie wymagań, opracowanie analiz oraz udział w pracach komisji przetargowej w celu zapewnienia terminowej i profesjonalnej realizacji powierzonych projektów i zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Praca pod presją czynnika czasu.
  2. Podejmowanie działań poza ustawowym czasem pracy.
  3. Konieczność odbywania zagranicznych podróży służbowych.
  4. Zagrożenie korupcją podczas realizacji postępowań przetargowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
  W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe bez wymaganego profilu
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administrowania systemami operacyjnymi lub zarządzania procesami zgodnie z ITIL
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, „NATO Secret”, „Secret EU” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
  • wiedza merytoryczna w zakresie administrowania systemami stacji roboczych firmy Microsoft
  • umiejętność zarządzania procesami eksploatacji zgodnie z ITIL
  • umiejętności: analizy i definiowania wymagań, jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji, działania w sytuacjach stresowych, samodzielność, kreatywność, asertywność, umiejętność argumentowania, umiejętność analizy i syntezy informacji

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu: informatyka lub elektronika i telekomunikacja lub wykształcenie wyższe bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe: informatyka lub elektronika i telekomunikacja
 • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze administrowania systemami operacyjnymi
 • przeszkolenie w zakresie zarządzania usługami i organizacją utrzymania systemów IT, ITIL ® (Information Technology Infrastructure Library) na poziomie Foundation
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • znajomość środowisk zwirtualizowanych takich, jak VMWare, w tym SRM; znajomość narzędzi do tworzenia kopii zapasowych (Symantec NetBackup); znajomość zagadnień związanych z sieciami LAN i WAN; znajomość zagadnień PKI
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem przedsięwzięciami (w szczególności IT) w tym metodyki zarządzania projektami (PRINCE2)
 • znajomość funkcjonowania urzędów konsularnych
 • znajomość aktów prawnych: ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o ochronie informacji niejawnych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • wiedza na temat urządzeń i systemów biometrycznych; wiedza w zakresie merytorycznej realizacji obsługi konsularnej
 • umiejętność programowania w języku skryptowym VBScript; umiejętność projektowania rozwiązań informatycznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, „NATO Secret”, „Secret EU” lub oświadczenie
 • kopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających stosowne kursy, szkolenia
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html
 • wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BIT 71/2015

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 4 497 PLN do ok. 6 745 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  Dz. U. z 2014, poz. 1111- j.t. z późn. zm.).
  Decyduje data wpływu dokumentów do MSZ – Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych
  do zatrudnienia będą zniszczone.

  W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu: +48 (22) 523 7806

  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.