Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Inwestycji i Remontów w Biurze Administracyjno-Finansowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z pracami remontowymi i inwestycyjnymi oraz bieżącą konserwacją obiektów i lokali będących w dyspozycji Ministerstwa Sprawiedliwości (w tym: dokonywanie corocznych przeglądów stanu technicznego budynków i lokali oraz ich instalacji i otoczenia, wnioskowanie o wykonanie remontów i modernizacji oraz prac z zakresu bieżącej konserwacji),
 • szacowanie wartości planowanych robót remontowych i bieżących konserwacji, sporządzanie zleceń na wykonywanie projektów i kosztorysów, dokonywanie odbioru realizowanych prac, sprawdzanie obmiarów i kosztorysów, bieżące kontrolowanie jakość wykonywanych robót,
 • realizowanie czynności dotyczących kontaktów z właściwymi urzędami w zakresie powierzonych zadań, prowadzenie – dokumentacji dotyczącej powierzonych prac oraz obiektów i lokali będących w dyspozycji Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych w zakresie prowadzonych procedur, przygotowanie materiałów niezbędnych do uruchomienia procedury zgodnej z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym udział w pracach komisji przetargowych, sporządzanie projektów umów i pism dotyczących realizowanych zadań oraz zmian do umów już zawartych,
 • obsługa systemu awarii w MS i koordynowanie działań ekipy skierowanej do usuwania bieżących awarii

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
  – kontakt z klientem zewnętrznym,
  – kontakt z właściwymi urzędami,
  – praca w terenie,
  – praca związana z remontem i budową co wiąże się np. z koniecznością wizji trudno dostępnych miejsc takich jak dachy budynków czy inne pomieszczenia np. maszynowni.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy związanego z nadzorem budowanym, w tym 2 lata stażu od uzyskania uprawnień budowlanych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie uprawnień budowlanych,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
  • znajomość prawa budowlanego,
  • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • zorientowanie na osiąganie celów,
  • doskonalenie zawodowe,
  • identyfikacja z misją urzędu,
  • pozytywne podejście do klienta,
  • otwartość na zmiany,
  • umiejętność współpracy,
  • umiejętność negocjowania,
  • planowanie i myślenie strategiczne.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • posiadanie uprawnień budowlanych o specjalności: architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar stażu pracy),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  19-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 3747,68 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 2,0).

  Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

  Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

  Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl

  Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Informacje dodatkowe pod nr tel. (22) 52 12 743.