Okręgowy Urząd Miar w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
 • w Wydziale Metrologii Prawnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Okręgowy Urząd Miar
  ul. Rynek 9
  40-957 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice i teren woj. śląskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie przyrządów pomiarowych objętych działalnością laboratorium
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i metrologicznej
 • prowadzenie spraw administracyjno-biurowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -konieczna sprawność fizyczna i manualna
  -praca wymaga wysiłku fizycznego
  -stres związany z obsługą klienta
  -wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
  -praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych
  -praca wykonywana w siedzibie i poza siedzibą urzędu
  budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
  -warunki dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy, lecz nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie ogólne w pracy, w szczególności w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość tematyki pomiarów
  • umiejętność obsługi komputera (M.in.pakiet OFFICE)
  • znajomość ustawy Prawo o miarach oraz KPA
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Miar
  Rynek 9
  40-957 Katowice

Inne informacje:

  -w ofercie należy podać dane do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
  -oferty niekompletne lub przesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę
  -kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej
  -nadesłanych ofert nie odsyłamy
  -oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
  -dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 2589-435-7 w.65,36