Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw metrologii
 • w Obwodowym Urzędzie Miar w Koninie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
  ul. Krakowska 19
  61-893 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Konin
 • Obwodowy Urząd Miar w Koninie
  ul. Poznańska 84
  62-502 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem i udokumentowaniem prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
 • Przeprowadzanie wzorcowania przyrządów pomiarowych
 • Przeprowadzanie ekspertyzy metrologicznej przyrządów pomiarowych
 • Udzielanie wyjaśnień interesantom w sprawach dotyczących przepisów ustawy Prawo o miarach

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca wykonywana jest w urzędzie oraz w miejscu zainstalowania i użytkowania przyrządów pomiarowych, czyli w bazach paliw, stacjach paliw oraz w zakładach chemicznych, produkcyjnych, usługowych, sklepach itp. Z wykonywaniem ww. zadań wiąże się praca w różnych warunkach atmosferycznych (praca na zewnątrz
  w zmiennych warunkach atmosferycznych i na wysokościach), podnoszenie i ustawianie na wadze wzorców o masie do 25 kg/szt.
  Praca wykonywana jest w miejscu posadowienia przyrządu pomiarowego (w firmach, zakładach produkcyjnych, itp.) oraz w siedzibie urzędu przy użyciu przyrządów pomiarowych oraz wzorców masy i związana jest z obsługą komputera.
  Legalizacji będą poddane następujące przyrządy pomiarowe :
  Odmierzacze paliw, LPG, instalacje pomiarowe, zbiorniki pomiarowe (przyrządy do pomiaru objętości i przepływu), wagi (pełen zakres), przymiary.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Delegacje służbowe stanowią około 70 % czasu pracy wykonywanej na terenie czterech powiatów. Opracowanie dokumentacji z czynności legalizacyjnych, rozliczanie wniosków oraz tworzenie innych niezbędnych dokumentów związanych z realizacją powierzonych zadań odbywa się w budynku urzędu, który nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy, podjazdów dla wózków inwalidzkich jak i niedostosowane toalety, drzwi do pomieszczeń do szerokości wózków inwalidzkich. Do pracy w terenie pracownik dostaje się pojazdami serwisantów, które nie są przystosowane do transportu wózków inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne lub elektryczne lub elektroniczne lub elektrotechniczne lub informatyczne)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B
  • umiejętność obsługi komputera i znajomość oprogramowania MS Office (Word, Excel)
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne (mechaniczne lub elektryczne lub elektroniczne lub elektrotechniczne lub w zakresie nauk ścisłych: fizyka lub informatyka lub chemia lub matematyka)
 • kursy i szkolenia metrologiczne w zakresie sprawdzania poszczególnych przyrządów pomiarowych
 • znajomość ustawy Prawo o miarach oraz innych przepisów metrologicznych
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • 2 lata pracy zawodowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny w siedzibie Okręgowego UrzęMiar w Poznaniu i Obwodowym Urzędzie Miar w Poznaniu oraz na stronie internetowej www.oum.poznan.pl (BIP, zakładka oferty pracy)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje określone w wymaganiach dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  23-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Miar
  Krakowska 19
  skrytka pocztowa nr 54
  60-967 UP Poznań 9
  ( z dopiskiem „oferta pracy”) lub osobiście w Wydziale Kadr, Płac i Szkolenia, pok. nr 38

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego)
  – wymagane oświadczenia i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem wzór oświadczeń można znaleźć na stronie www.oum.poznan.pl, BIP, zakładka oferty pracy)
  – kandydatki i kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub emailem o terminie kolejnych etapów naboru
  – brak odpowiedzi w ciągu 30 dni licząc od daty 23 września 2015 r., jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydatki/kandydata
  – oferty odrzucone i nieodebrane w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 856-72-80