Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ds. zadań związanych z pomiarami siły i twardości w Laboratorium Pomiarów Siły
 • w Wydziale Masy i Siły

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Okręgowy Urząd Miar
  ul. Elektoralna 4/6
  00-139 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wzorcowanie przyrządów pomiarowych z zakresu pomiarów siły i twardości zgodnie z możliwościami pomiarowymi laboratorium
 • wzorcowanie przyrządów własnych w Laboratorium zgodnie z harmonogramem wzorcowań
 • sporządzanie, opracowywanie i archiwizowanie dokumentacji technicznej w celu umożliwienia analizy i weryfikacji wykonywanych zadań
 • prowadzenie i rozliczanie spraw związanych z czynnościami technicznymi i dokumentowaniem ich
 • realizacja zadań wynikających z wdrożonego systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN 17025 w celu zapewnienia przestrzegania wymogów normy
 • obsługa klienta

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -reprezentacja Urzędu
  -praca przy komputerze
  -stres związany z obsługą klienta
  -krajowe wyjazdy służbowe
  -wysiłek fizyczny
  -praca w siedzibie i poza siedziba Urzędu
  -zagrożenie korupcją

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
  -praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych
  -budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
  -warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie wykształcenie techniczne o kierunku mechanicznym, elektrycznym lub elektronicznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień metrologicznych
  • znajomość ustawy Prawo o miarach
  • znajomość podstaw obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne (mechaniczne, elektroniczne, elektryczne)
 • znajomość systemu zarządzania i normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 • znajomość aktów prawnych związanych z działalnością urzędu i umiejętność ich interpretacji
 • komunikatywność
 • zdolności analityczne
 • prawo jazdy kat.B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie zaświadczeń ukończonych kursów.

Termin składania dokumentów:

  25-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Miar
  Elektoralna 4/6
  00-139 Warszawa
  Referat Kadr, Płac i Szkolenia

Inne informacje:


  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 22 581-95-14
  Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne lub droga e-mail o terminie rozmowy wstępnej. Brak powiadomienia telefonicznego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się kandydata.
  Informacje o Urzędzie na stronie www.warszawa.oum.gov.pl