Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw legalizacji i wzorcowania przyrządów pomiarowych
 • w Obwodowym Urzędzie Miar w Warszawie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Obwodowy Urząd Miar w Warszawie
  ul.Elektoralna 4/6
  00-139 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa i woj. mazowieckie
 • Warszawa, Bronisze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • legalizacja, wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych zgodnie z procedurami
 • obsługa klienta
 • sporządzanie dokumentacji technicznej z wykonywanych pomiarów
 • kontrola miejsc stosowania przyrządów pomiarowych
 • prowadzenie i rozliczanie spraw związanych z czynnościami technicznymi i dokumentowaniem ich
 • udział w utrzymywaniu systemu zarządzania jakościa w urzędzie

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca w terenie
  -stres związany z obsługa klienta zewnętrznego
  -wysiłek fizyczny
  -zagrożenie korupcją

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych,
  -praca wykonywana w Urzędzie i poza siedzibą Urzędu,
  -budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  -warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne elektroniczne lub mechaniczne lub chemiczne lub elektryczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo o miarach i przepisów wykonawczych do tej ustawy,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne elektroniczne lub mechaniczne lub chemiczne lub elektryczne
 • umiejętnośc pracy zespołowej,
 • znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem pomiarów,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 • prawo jazdy kategorii B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie zaświadczeń ukończonych kursów.

Termin składania dokumentów:

  20-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Miar
  Elektoralna 4/6
  00-139 Warszawa


Inne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 22 581-95-14
  Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne lub drogą e-mail o terminie rozmowy wstępnej. Brak powiadomienia telefonicznego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata.
  Informacje o Urzędzie na stronie internetowej
  www.warszawa.oum.gov.pl