Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ds. administracyjno-kontrolnych
 • w Komórce ds. Inspekcji i Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Szwedzka 5
  33-300 Nowy Sącz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowy Sącz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w czynnościach kontrolnych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego
 • Sporządzanie projektów pism, decyzji, postanowień
 • Ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów zgodnie z procedurą (prowadzenie spisów, rejestrów i teczek)
 • Przyjmowanie i ewidencja zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy (robót budowlanych)
 • Archiwizowanie i przekazywanie akt sprawy

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Inspektoratu – wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych, kontakt ze stronami.
  Praca poza siedzibą Inspektoratu – udział w czynnościach kontrolnych na terenie Miasta Nowego Sącza.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba Inspektoratu znajduje się na I piętrze budynku bez windy. Pomieszczenia biurowe oraz toaleta nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Samochód służbowy do wyjazdów w teren nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz praca w terenie na wysokości powyżej 3 metrów.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne budowlane
 • krótkie przeszkolenie stanowiskowe w organie nadzoru budowlanego (staż, praktyka, itp.)

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość przepisów prawa budowlanego
  • Znajomość obowiązujących przepisów i procedur w administracji
  • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows)
  • Odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność
  • Umiejętność planowania działań w horyzoncie czasowym do 3 m-cy
  • Umiejętność pracy w zespole i umiejętność przekazywania informacji

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe budowlane
 • Duża odporność na stres i sytuacje konfliktowe
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Uprawnienia budowlane

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Kopie świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających krótkie przeszkolenie stanowiskowe w organie nadzoru budowlanego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Szwedzka 5
  33-300 Nowy Sącz

Inne informacje:

  Dokumenty można składać osobiście w siedzibie urzędu – na Dziennik Podawczy ul. Szwedzka 5 w Nowym Sączu (w poniedziałek w godz. od 7:30 do 15:30. od wtorku do piątku w godz. 7.15-15.15) – lub przesłać pocztą.
  O terminowości wpływu oferty do PINB-u w Nowym Sączu decyduje data stempla pocztowego. Zatrudnienie na czas określony.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje: 18 442 20 33.