Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Krakowskiego Ziemskiego w Krakowie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji
 • udział w czynnościach kontrolnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • prowadzenie kontroli na terenie powiatu krakowskiego, praca przy komputerze, okresowe całodobowe dyżury telefoniczne na wypadek katastrofy budowlanej

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w poniedziałki od 9.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.00-15.00, toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, narzędzia pracy – komputer, samochód na wyposażeniu inspektoratu

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat B
  • znajomość prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego

wymagania dodatkowe

 • dodatkowym atutem jest doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  31-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Al. Słowackiego 20
  30-037 Kraków
  pok. 15

Inne informacje: