Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie
  43-400 Cieszyn
  ul. Szeroka 13Miejsce wykonywania pracy:

 • Cieszyn
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa interesantów
 • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych budów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane
 • prowadzenie tematycznych akcji kontrolnych
 • przygotowanie projektów decyzji, postanowień i pism

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu oraz wykonywanie kontroli na terenie powiatu cieszyńskiego • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w terenie przez dojazd do miejsc kontroli, praca w siedzibie urzędu na II piętrze, narzędzia pracy: komputer, samochód  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w budownictwie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
  • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Szeroka 13
  43-400 Cieszyn

Inne informacje:

  Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu : (33)4777441. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty po zakończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.