Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw do spraw budowlanych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Pl. Św. Józefa 5
  62-800 Kalisz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kalisz
 • Pl. Św. Józefa 5
  62-800 Kalisz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca na terenie urzędu – przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych.
  Praca poza siedzibą urzędu – kontrole budów i robót budowlanych, konieczność przemieszczania się po terenie Powiatu Kaliskiego

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na 2 piętrze budynku
  – narzędzia pracy – komputer
  – samochód na wyposażeniu inspektoratu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja lub budownictwo
 • w administracji publicznej

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  05-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Plac Św. Józefa 5
  62-800 Kalisz

Inne informacje: