Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw budowlanych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wielicka 28 A
  30-552 KrakówMiejsce wykonywania pracy:

 • Kraków
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • działalność inspekcyjno – kontrolna w sprawach określonych w art. 81, 83 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami),
 • dokonywanie inspekcji i kontroli budów, robót budowlanych, utrzymywania i użytkowania obiektów budowlanych,
 • dokonywanie kontroli uprawnień do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie oraz wykonywania w tym zakresie obowiązków przez uczestników procesu budowlanego,
 • dokonywanie, prowadzenie kontroli należytego wykonywania obowiązków przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych,
 • prowadzenie spraw administracyjnych w ww. zakresie,
 • współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych,
 • prowadzenie korespondencji urzędowej,
 • przyjmowanie stron.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca na ternie urzędu – przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień,
  – praca poza siedzibą urzędu – kontrole budów i robót budowlanych, konieczność przemieszczania po terenie miasta,
  -kontrole budów i robót budowlanych (badania lekarskie na pracę na wysokości),
  – praca w urzędzie i poza siedzibą urzędu – kontakt z klientami dlatego konieczny jest odporność na stres. • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na 5 i 6 piętrze w budynku, którym jest winda, toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – narzędzia pracy – komputer,
  – samochód na wyposażeniu inspektoratu.  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wykształcenie średnie budowlane,
  • znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),
  • komunikatywność,
  • zdolności mediacyjne,
  • umiejętność pracy w warunkach stresowych,
  • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki
  ul. Wielicka 28 A
  30-552 Kraków
  Dokumenty proszę składać w kopercie z dopiskiem „oferta pracy na stanowisko inspektor”.
Inne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12-616-56-54, fax. 12-616-56-41.
  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.