Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miechowie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Miechowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miechowie
  ul. Sienkiewicza 18,
  32-200 Miechów


Miejsce wykonywania pracy:

 • MiechówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelarii i sekretariatu (dziennik podawczy, korespondencja, praca z komputerem, obsługa urządzeń biurowych), prowadzenie pocztowej książki nadawczej i wysyłanie korespondencji,
 • stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt Inspektoratu, współdziałanie w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, sprawowanie nadzoru w zakresie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej
 • prowadzenie rejestrów (np.: kontroli, postępowań skargowych, wydanych postanowień i decyzji, zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy, prowadzonych postępowań administracyjnych i egzekucyjnych, korespondencji wychodzącej i wpływającej, innych),
 • wydawanie druków ścisłego zarachowania (np.: bloczki mandataowe, karty drogowe, inne), zaopatrywanie komórek organizacyjnych Inspektoratu w materiały biurowe oraz prowadzenie ich ewidencji
 • wykonywanie pomocniczych czynności administracyjnych w toku prowadzonych przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Miechowie (PINB) postępowań, uczestnictwo w kontrolach terenowych lub oględzinach, sporządzanie projektów pism, decyzji, postanowień, innych dokumentów
 • ewidencjonowanie i przechowywanie akt spraw, rejestrów i spisów, przygotowywanie i kontrola kompletności akt przekazywanych do archiwizacji, archiwizacja dokumentów
 • czynności merytoryczne polegające na przyjmowaniu i kompletowaniu: podań, skarg, wniosków, sporządzaniu notatek służbowych i protokołów z przeprowadzanych czynności, udzielanie ogólnych informacji, wyjaśnien, odpowiedzi, przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im odpowiednich akt spraw
 • wykonywanie innych poleceń, zadań i czynności zleconych doraźnie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Miechowie lub zastępcę (w zakresie zadań i kompetencji organu PINB w Miechowie)

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu, przy biurku z koniecznością okresowego przemieszczania się pomiędzy sąsiadującymi pokojami urzędu zlokalizowanymi na poziomie 1 piętra, pomieszczeniem WC na parterze, składnicą akt zlokalizowaną w poziomie sutereny budynku urzędu. Praca przy komputerze z wykorzystaniem typowych urządzeń biurowych. Konieczność przemieszczania dokumentów oraz teczek akt pomiędzy miejscem składowania (szafy lub regały o wysokości do 3 m) a stanowiskiem (stanowiskami) pracy.
  Okresowo możliwe wyjazdy służbowe w zakresie kontroli lub oględzin robót i obiektów budowlanych – w zmiennych warunkach atmosferycznych (w tym niekorzystnych) w ciągu całego roku. Prowadzenie samochodu osobowego, protokołowanie ustaleń kontroli lub oględzin, dokonywanie pomiarów taśmą mierniczą albo dalmierzem laserowym, odręczne sporządzanie szkiców sytuacyjnych, odręczne protokołowanie ustaleń kontroli lub oględzin, przemieszczanie się w obszarze budowy i wznoszonego obiektu budowlanego, przemieszczanie się wewnątrz obiektu budowlanego w trakcie budowy lub w trakcie użytkowania – z uwzględnieniem ewentualnej konieczności penetracji i oceny miejsc trudno dostępnych lub zlokalizowanych na wysokości – także powyżej 3 m.
  Okresowo możliwość pracy na wysokości.
  Okresowo praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w zmiennych warunkach – praca pod presją czasu, szeroki zakres zadań i odpowiedzialności.
  Narzędzia pracy: – komputer stacjonarny umiejscowiony na typowym biurku; – samochód osobowy nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych; – inne typowe urządzenia biurowe jak kserokopiarka, niszczarka, faks itp.
  Do głównego wejścia budynku prowadzi pochylnia, lokal siedziby urzędu znajduje się na I piętrze, pomieszczenie WC w poziomie parteru, składnica akt w poziomie sutereny budynku. W budynku brak windy. Pomieszczenie WC nie posiada pełnego przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Układ komunikacji wewnętrznej pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami urzędu, ze względu na dość odległy okres budowy budynku (około roku 1925), według współczesnych standardów – niepraktyczny (co może stanowić dodatkowe utrudnienie dla poruszania się osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim).


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne lub ekonomiczne lub administracyjne (dopuszcza się także wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne lub prawnicze lub administracyjne – gdy kandydat nie posiada średniego wykształcenia technicznego lub ekonomicznego lub administracyjnego)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w organach państwowego nadzoru budowlanego (art. 80 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane) lub 12 miesięcy w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • praktyczna umiejętność dobrej, wydajnej i niezawodnej organizacji proponowanego stanowiska pracy
  • dobra znajomość oraz umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy – Prawo budowlane, oraz rozporządzeń wykonawczych
  • dobra znajomość oraz umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
  • znajomość oraz umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy – o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • umiejętność sprawnego i wydajnego sporządzania projektów decyzji, postanowień, pism procesowych opartych na przepisach ustawy – Prawo budowlane, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • umiejętność sprawnej i wydajnej obsługi komputera (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, program kancelaryjny ESTIMA)
  • umiejętność szybkiego, czytelnego pisania ręcznego w warunkach terenowych (także niekorzystnych)
  • umiejętność szybkiego sporządzania odręcznych, technicznych szkiców sytuacyjnych: zabudowy i zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlanych, w warunkach terenowych (także niekorzystnych)
  • prawo jazdy kat. B, doświadczenie praktyczne w prowadzeniu samochodu
  • zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe na zbliżonym stanowisku pracy
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy w organach nadzoru budowlanego
 • uprawnienia budowlane (art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane)
 • dłuższe doświadczenie zawodowe/staż pracy w administracji publicznej
 • wykształcenie techniczne budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy w budownictwie
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, kreatywność, operatywność
 • umiejętność efektywnego komunikowania się oraz wydajnej pracy zespołowej
 • odporność na stres, asertywność
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy oraz ewentualnych innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (staż pracy)
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające dopuszczenie (zdolność) kandydatki/kandydata do pracy na wysokości powyżej 3m. Dopuszcza się możliwość złożenia wstępnie oświadczenia o zdolności do pracy na wysokości powyżej 3m, które następnie (w przypadku ustalenia wyboru osoby) zostanie potwierdzone bezzwłocznie zaświadczeniem lekarskim (warunek konieczny przed podpisaniem umowy)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia/kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych
 • kopia/kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności przydatnych na stanowisku pracy

Termin składania dokumentów:

  21-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miechowie
  ul. H.Sienkiewicza 18
  32-200 Miechów
Inne informacje:

  Oferty (aplikacje) złożone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przekazanych pocztą o zachowaniu terminu składania dokumentów decyduje data faktycznego/fizycznego dostarczenia przesyłki pocztowej na dziennik podawczy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Miechowie do dnia 21.12.2015r.. Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys (cv) i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, uchybienie temu obowiązkowi oraz brak wymaganych dokumentów i oświadczeń będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani przez komisję zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.
  Osoba wybrana w wyniku naboru zobowiązana jest przedstawić do wglądu, przed zawarciem umowy o pracę, oryginały dokumentów, których kopie wchodziły w skład oferty oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności kandydatki/kandydata do pracy na wysokości powyżej 3 m.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.