Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim
  ul. Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowy Dwór Mazowiecki
 • ul. Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego
 • prowadzenie czynności kontrolnych w terenie
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych
 • opracowywanie sprawozdań z zakresu pracy Inspektoratu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w urzędzie
  – kontrola robót budowlanych oraz
  kontrola utrzymania obiektów
  budowlanych w terenie


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze
  – praca w terenie
  – obsługa samochodu służbowego


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe budowlane lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego
  • prawo jazdy kat. B
  • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • samodzielność
 • dobra komunikatywność
 • zdolność analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki


Inne informacje:

  kancelaria
  pokój 309
  trzecie piętro