Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi ruchu budowlanego
 • w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pleszewie
  ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew

Miejsce wykonywania pracy:

 • Pleszew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i weryfikacja zawiadomień o zakończeniu budowy i wniosków o pozwolenie na użytkowanie;
 • udział w kontrolach obiektów i robót budowlanych prowadzonych pod kątem przestrzegania przepisów prawa budowlanego;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego;
 • przygotowywanie projektów pism, postanowień i decyzji administracyjnych należących do zadań i kompetencji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego;
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie ruchu budowlanego;
 • obsługa organizacyjno-administracyjna inspektoratu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Inspektoratu oraz wyjazdy służbowe na obszarze powiatu pleszewskiego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – siedziba na I piętrze budynku;
  – brak wind w budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa lub gospodarki przestrzennej, bądź inne zgodne z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. 2016 poz. 125)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 5 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa budowlanego oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
  • umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych, w tym m.in. programu ESTIMA;
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów poświadczających praktykę zawodową.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Poznańska 79/budynek B
  63-300 Pleszew
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Poznańska 79/budynek B
  63-300 Pleszew

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie.
  Kandydaci proszeni są o podanie telefonu kontaktowego.
  Zatrudnienie na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.