Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Białowiejska 5
  06-100 Pułtusk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Pułtusk
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Białowiejska 5
  06-100 Pułtusk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
 • prowadzenie kontroli obowiązkowej związanej z przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania.
 • ocena prawidłowości dokumentów składanych do Inspektoratu w związku z rozpoczynaniem i kończeniem budów,
 • ocena prawidłowości dokumentów związanych z legalizacją samowoli budowlanych i postępowań naprawczych odnoszących się do istotnego odstępstwa od pozwolenia na budowę,
 • współudział w prowadzeniu postępowań administracyjnych i egzekucyjnych,
 • wykonywanie obowiązków w ramach ustalonego przez powiatowego inspektora systemu reagowania na wypadek katastrofy budowlanej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno – biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego ( drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • ul. Białowiejska 5
  06-100 Pułtusk

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie lub średnie o kierunku budowlanym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 5 miesięcy doświadczenia zawodowego administracji rządowej lub samorządowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 5, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 227, poz. 1505 z p. zm.)
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie wyższe (lub średnie) o kierunku budowlanym,
  • min 1,5 roku praktyki w administracji rządowej lub samorządowej,
  • uprawnienia budowlane lub możliwość uzyskania uprawnień budowlanych w ciągu roku,
  • znajomość ustawy Prawo budowlane, aktów wykonawczych do ustawy i polskich norm,
  • znajomość ustaw i aktów wykonawczych z dziedzin związanych z właściwością nadzoru budowlanego, w tym prawo wodne, ustawa o drogach publicznych, prawo ochrony środowiska,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • znajomość funkcjonowania struktur organizacyjnych nadzoru budowlanego w relacjach z organami administracji rządowej i samorządowej,
  • umiejętność szybkiej oceny zjawisk budowlanych, czytania i oceny dokumentacji technicznej i geodezyjnej, umiejętność właściwego rozumienia litery i ducha przepisów prawa i zdolność jego wykorzystania w rozwiązywaniu sytuacji praktycznych w obszarze właściwości nadzoru budowlanego,
  • prawo jazdy kategorii B,
  • obsługa komputera i urządzeń biurowych.

wymagania dodatkowe

 • zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność i kreatywność,
 • analityczne myślenie,
 • pełna dyspozycyjność,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność precyzyjnego i syntetycznego formułowania myśli w mowie i w piśmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  BIAŁOWIEJSKA 5
  06-100 PUŁTUSK

Inne informacje:

  Dokumenty powinny wpłynąć do 10 czerwca 2016 roku do godz.15.00
  Lista kandydatów, którzy spełniają formalne wymagania zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku w dniu 15.06.2016 roku. (www.pinb_pultusk.bip.gov.pl)

  O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru, kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni indywidualnie.