Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych
 • w Zespole d.s. związanych z oddawaniem obiektów do użytkowania

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie
  ul. Legionów 78
  05-200 Wołomin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wołomin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji i rejestrów dotyczących rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań w zakresie zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych, pozwoleń na użytkowanie oraz zawiadomień o zakończeniu budowy,
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie,
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań z zakresu działalności Inspektoratu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na parterze budynku przy ul. Legionów 78 w Wołominie,
  – podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy z wyposażeniem,
  – stres związany z obsługą interesantów i wykonywanym zakresem obowiązków,
  – czas pracy – zgodny z przepisami Ustawy o służbie cywilnej

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Inspektorat zajmuje część parteru i pierwszego piętra budyknu w Wołominie przy ul. Legionów 78. W budynku nie ma zainstalowanej windy dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów Prawa budowlanego
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
  • znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej

wymagania dodatkowe

 • staż pracy w organie Nadzoru Budowlanego
 • uprawnienia budowlane
 • preferowane wyższe wykształcenie w zakresie architektury lub budownictwa

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy)

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  06-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Legionów 78
  05-200 Wołomin

Inne informacje:

  Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii Inspektoratu).
  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora” do dnia 06.06.2016 r.
  Dokumenty złożone do celów rekrutacji nie podlegają zwrotowi.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie, pozostałe osoby nie będą informowane.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 776-44-94.