Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych
 • w Zespole ds. Inspekcji Terenowej i Orzecznictwa Administracyjnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wołomin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • sporządzanie projektów decyzji i postanowień z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Inspektoratu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Legionów 78.
  Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
  Stres związany z obsługą interesantów i wykonywanym zakresem obowiązków.
  Czas pracy- zgodny z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Inspektorat zajmuje część parteru i pierwszego piętra budynku w Wołominie, przy ulicy Legionów 78.
  W budynku nie ma zainstalowanej windy dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w tym minimum 6 miesięcy przy prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów Prawa budowlanego
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
  • znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej

wymagania dodatkowe

 • staż pracy przy prowadzeniu postępowań administracyjnych w organie nadzoru budowlanego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwo pracy)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Legionów 78
  05-200 Wołomin

Inne informacje:

  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie, pozostałe osoby nie będą informowane.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 776 44 94.