Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żaganiu

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • Referat Orzecznictwa i Obsługi Prawnej, Referat Inspekcji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Rybacka 38, 68-100 Żagań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Żagań
 • Żagań oraz teren powiatu żagańskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji i rejestrów związanych z działalnością Inspektoratu
 • sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz związanych z działalnością Inspektoratu
 • wykonywanie czynności związanych z prowadzonymi postępowaniami z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • przygotowywanie decyzji i postanowień z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • przygotowywanie wezwań, zawiadomień i innej korespondencji z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • weryfikacja wpływającej dokumentacji odbiorowej inwestycji
 • udział w kontrolach i oględzinach budów oraz użytkowanych obiektów budowlanych w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze oraz obsługa urządzeń biurowych,
  kontrole i oględziny na terenie powiatu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w terenie: w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz w pomieszczeniach (budynki – konieczność wchodzenia na piętra i dachy, inne obiekty – konieczność przemieszczania się po drabinach);
  narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe

  Inne
  kontakt ze stronami postępowań, pozostającymi ze sobą w konflikcie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne, adminstracyjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy Prawo budowlane
  • znajomość obsługi komputera (EXCEL, WORD)

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie o kierunku budownictwo lub kierunki pokrewne
 • uprawnienia budowlane
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy (opcjonalnie)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Rybacka 38, 68-100 Żagań.
  Aplikacje niekompletne, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje: