Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw • do spraw prowadzenie inspekcji, orzecznictwa administracyjnego i sprawozdawczości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Włoszczowa
 • Włoszczowa oraz teren powiatu włoszczowskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji budów i obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrof budowlanych
 • przygotowywanie decyzji i postanowień z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • prowadzenie postępowań w sprawach samowoli budowlanych
 • prowadzenie postępowań w sprawach nieodpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań w sprawach o pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych, w tym uczestnictwo w obowiązkowych kontrolach obiektów budowlanych
 • sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz związanych z działalnością inspektoratu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • kontrole i oględziny na terenie powiatu, praca przy komputerze

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia pomiarowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne budowlane
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obsługi komputera (edytor tekstu MS-WORD EXCEL)
  • znajomość Ustawy Prawo Budowlane oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • uprawnienia budowlane

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy (opcjonalnie)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  09-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wiśniowa 10/-
  29-100 Włoszczowa

Inne informacje:

  Aplikacje niekompletne, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.