Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miliczu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miliczu
  ul. Wojska Polskiego 40, 56-300 Milicz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Milicz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja programu zwalczania choroby Aujeszkyego świń,
 • prowadzenie nadzoru nad gospodarstwami zajmującymi się chowem lub hodowlą zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb,
 • monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,
 • wykonywanie zadań w zakresie Cross Complaince,
 • obsługa elektronicznych rejestrów baz danych o podmiotach i gospodarstwach produkcji podstawowej,
 • prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej ewidencji spraw oraz wykonywanie innych poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 do 15:30.
  Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie (obszar powiatu milickiego).
  Praca w zespole.
  Krajowe wyjazdy.
  Dyspozycyjność.
  Zagrożenie korupcją.
  Stres związany z bezpośrednią i telefoniczną obsługą klienta.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Urząd zlokalizowany jest w dwupiętrowym budynku, budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym (II piętro), oświetlone światłem słonecznym i sztucznym, wyposażony w zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Praca w terenie i przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Brak dostępu do pomieszczeń usytuowanych na I i II piętrze dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach – brak windy. Brak toalet przystosowanych dla niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej.

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku posiadania wyższego wykształcenia weterynaryjnego,
  • znajmość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
  • znajomość KPA,
  • obsługa komputera,
  • czynne prawo jazdy.

wymagania dodatkowe

 • znajmość przepisów w danym obszarze,
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów związanych z wykonywaniem zadań ustawowych,
 • umiejętności analizy interpretowania przepisów prawa oraz ustawicznej aktualizacji posiadanej wiedzy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia świadectw pracy, ukończonych kursów i szkoleń
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Wojska Polskiego 40
  56-300 Milicz

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.