Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw pasz i utylizacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Pleszew 63-300, ul. Kazimierza Wielkiego 7c

Miejsce wykonywania pracy:

 • Pleszew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach
 • realizacja zadań wynikających z rozporządzeń WE 183/2005, 882/2004, 1069/2009, 1830/2003, 1829/2003, 641/2004, 767/2009
 • nadzór nad zakładami produkującymi pasze i biogazowniami oraz podmiotami produkującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
 • nadzór nad stosowaniem pasz leczniczych oraz stosowania środków żywienia zwierząt genetycznie modyfikowanych
 • prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych z zakresu produkcji pierwotnej , pasz i upz/ w tym środki transportu zwierząt i upz/
 • współpraca z inspektorami weterynaryjnymi ds. pasz i utylizacji w innych Powiatowych Inspektoratach Weterynarii oraz współpraca z laboratorium ZHW i z podmiotami w powiecie w zakresie kompetenc
 • nadzór nad zakładami produkującymi karmę dla zwierząt domowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu, Pleszew ul. Kazimierza Wielkiego 7c
  – praca w terenie
  – praca od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00
  – praca w zmiennych temperaturach
  – wyjazdy służbowe / szkolenia, konferencje i narady /
  – stres związany z kontaktami z przedstawicielami kontrolowanych i nadzorowanych podmiotów

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe i pomiarowe
  – brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych
  – brak odpowiedniej szerokości futryn dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub profilowane (zootechnik, technolog żywności)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii / dotyczy lekarza weterynarii /
  • prawo jazdy kat. B
  • umiejętność obsługi komputera
  • znajomość przepisów weterynaryjnych administracji publicznej
  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej / dotyczy mężczyzn/
  • dyspozycyjność, rzetelność, komunikatywność, terminowość, odpowiedzialność i umiejętność organizowania pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopie świadectw pracy, ukończenia kursów i szkoleń

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Kazimierza Wielkiego 7c
  63-300 Pleszew
  W sekretariacie w godzinach od 7:00 – 15:00 lub listownie z dopiskiem „oferta pracy”.

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mailowy i nr telefonu,
  – Dokumenty niekompletne, bądź złożone lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane/ decyduje data stempla pocztowego/.
  – Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
  – W ciągu jednego miesiąca od daty opublikowania wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Dokumenty nieodebrane bądź odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  – Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 62-7427-289