Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świnoujściu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w zespole ds. finansowo-księgowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Grunwaldzka 71
  72-600 Świnoujście

Miejsce wykonywania pracy:

 • Świnoujście

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • kwalifikowanie dokonywanych wydatków na właściwe rozdziały i paragrafy, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową
 • sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno-rachunkowym
 • sporządzanie listy płac i deklaracji do US
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
 • prowadzenie ewidencji analitycznej wydatków i dochodów ZFŚS
 • obsługa systemu TREZOR
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz innych, wynikających z przepisów prawa a dotyczącej prowadzonej ewidencji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca przy komputerze

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych
  • wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej, księgowości, sprawozdawczości budżetowej, podatków i ubezpieczeń społecznych
  • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, zamówieniach publicznych, o Służbie Cywilnej i kodeksu pracy
  • znajomość KPA i procedur administracyjnych
  • biegła umiejętność obsługi komputera, w tym programu SYMFONIA FK i ST, aplikacji Płatnik, VideoTel, systemu TREZOR oraz aplikacji MS Office Pro

wymagania dodatkowe

 • ukończone kursy i szkolenia z zakresu rachunkowości, księgowości

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach)

Termin składania dokumentów:

  23-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Grunwaldzka 71/-
  72-600 Świnoujście

Inne informacje:

  (091) 321 70 86