Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw administracyjnych
 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wołowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie
  Ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
  56-100 Wołów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wołów
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie
  Ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
  56-100 Wołów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu Powiatowego Lekarza; przyjmowanie oraz wysyłanie korespondencji oraz przesyłek za pomocą poczty tradycyjnej oraz elektronicznej; obsługa łączy telefonicznych Inspektoratu; przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji i kierowanie do właściwych komórek Inspektoratu; przygotowywanie projektów pism w zakresie zadań zespołu;
 • prowadzenie spraw związanych z naborem służby cywilnej oraz nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy; prowadzenie dokumentacji pracowniczej, akt osobowych pracowników i innych spraw związanych z zatrudnieniem; prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z zaopatrzeniem i wyposażeniem Inspektoratu; sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw;
 • prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z BHP i badaniami okresowymi pracowników; zaopatrzenie pracowników w odzież ochronną, roboczą, sprzęt i środki ochrony osobistej;
 • prowadzenie archiwum zakładowego, archiwizowanie dokumentacji i współpraca z Archiwum Państwowym w tym zakresie; archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw;
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych;
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą samochodów służbowych inspektoratu, w tym prowadzenie kart drogowych, ubezpieczeń komunikacyjnych, okresowych przeglądów technicznych, napraw i remontów samochodów; administrowanie budynkami, mieniem i majątkiem Inspektoratu, właściwe jego zabezpieczenie i wykorzystanie;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa,
  – praca w siedzibie urzędu,
  – stres związany z bezpośrednią i telefoniczną obsługą klienta.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Urząd zlokalizowany jest w jednopiętrowym budynku, wejście do budynku nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym (wysoki parter), oświetlone światłem naturalnym i sztucznym, wyposażone w zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Brak dostępu do pomieszczeń usytuowanych na pierwszym piętrze dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach – brak windy. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej
  • znajomość przepisów Prawa Pracy
  • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych i procedur;
  • umiejętność biegłej obsługi komputera w tym programów Word, Excel, poczta elektroniczna, Internet
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
  • umiejętność pracy w zespole
  • znajomość obiegu dokumentów

wymagania dodatkowe

 • 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub do 1 roku doświadczenia w danym obszarze.
 • znajomość przepisów dot. prowadzenia archiwum
 • znajomość przepisów dot. Polityki Bezpieczeństwa Informacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  31-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie ul. M. Skłodowskiej – Curie 9
  56-100 Wołów

Inne informacje:

  Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie. Przewidywana data zatrudnienia 16 listopad 2015r.