Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kancelaryjnych
 • w Wydziale Organizacyjno-Finansowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących w RDOŚ, w tym kierowanie obiegiem dokumentów i pism na potrzeby poszczególnych wydziałów.
 • Organizowanie wysyłki korespondencji w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów i jej terminowej spedycji do adresatów.
 • Prowadzenie kancelaryjnej obsługi stron zgłaszających się ze sprawami do Regionalnej Dyrekcji.
 • Prowadzenie rejestru obwieszczeń wywieszanych na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 • Realizacja zakupów na potrzeby Urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 81 naI V-VII piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada windy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Wykonywanie zadań w siedzibie urzędu, praca administracyjno-biurowa. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra organizacja pracy;
  • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
  • komunikatywność;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • znajomość kpa;
  • znajomość struktur administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  05-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  Dworcowa 81
  85-009 Bydgoszcz

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  • Nie będą rozpatrywane oferty, które:
  o nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,
  o złożone po terminie – przy przesyłaniu oferty do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy decyduje data stempla pocztowego,
  o bez wymaganych dokumentów,
  o bez własnoręcznych podpisów kandydatów na załączonych dokumentach,
  o w przypadku braku oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzonego własnoręcznym podpisem oraz datą.
  • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz oferty kandydatów niewyłonionych do zatrudnienia w służbie cywilnej można odebrać w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru; po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
  • Planowane techniki i metody naboru:
  Etap I – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy (w przypadku, gdy mniej niż 10 kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia tego etapu),
  Etap III – rozmowa kwalifikacyjna.
  • Informacja o terminie przeprowadzenia testu sprawdzającego wiedzę z zakresu wymienionego w ogłoszeniu oraz lista osób zakwalifikowanych do II etapu naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/ogloszenia-o-wolnych-stanowiskach-i-wyniki-naborow
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 052 506-56-66 wew. 6013.