Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ocen oddziaływania na środowisko
 • w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  30-107 Kraków, Plac Na Stawach 3

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których właściwy jest regionalny dyrektor ochrony środowiska,
 • przygotowywanie comiesięcznych sprawozdań z prowadzonych na stanowisku postępowań związanych z opiniowaniem, uzgadnianiem warunków i wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • przygotowywanie informacji o środowisku i jego ochronie wymagających udostępniania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wyjazdy służbowe,
  przeglądanie dokumentacji projektowej w dużym formacie w pozycji pochylonej,
  okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach,
  narażenie na stres związany z rozmowami z niezadowolonymi inwestorami i stronami, zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  siedziba urzędu mieści się na I i II piętrze budynku,
  budynek wielokondygnacyjny bez windy.

  Inne
  dobrze widziana umiejętność prowadzenia samochodu osobowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska w przypadku wykształcenia średniego.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
  • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole,
  • biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows).

wymagania dodatkowe

 • rzetelność i terminowość,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
  Plac Na Stawach 3
  30-107 Kraków
  Sekretariat pok. 218
  lub przesłać na ww. adres z dopiskiem na kopercie – ogłoszenie nr 176272

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – I etap – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – II etap – pisemny test wiedzy w przypadku dużej liczby ofert spełniających wymagania formalne,
  – III etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy otrzymali najwyższy wynik z testu pisemnego, a w przypadku braku testu pisemnego, ze wszystkimi kandydatami, którzy spełniają warunki formalne.
  Wszystkie oświadczenia kandydata powinny być własnoręcznie podpisane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną o tym poinformowani drogą elektroniczną. Prosimy kandydatów o podanie adresu e-mailowego. RDOŚ zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 012 619 81 31.