Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw środowiskowych
 • w Biurze Wdrażania Projektu-Zbiornik Racibórz Dolny

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  44-100 Gliwice
  ul.Sienkiewicza 2

Miejsce wykonywania pracy:

 • Racibórz
 • ul. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad realizacją Planów Zarządzania Środowiskiem przy współpracy z Inżynierem Kontraktu – specjalistą ds. monitoringu i ewaluacji działań związanych z ochroną i ukształtowaniem środowiska, w zakresie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny oraz Nowej Wsi,
 • współpraca ze wszystkimi organami odpowiedzialnymi za monitorowanie i ocenę stanu środowiska i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,
 • przygotowanie raportów prezentujących działania w ramach Planów Zarządzania Środowiskiem i ich rezultaty,
 • nadzór nad procesami realizacji obiektów Nowej Wsi w odniesieniu do zapisów Planu Zarządzania Środowiskiem,
 • niezwłoczne informowanie przełożonego o istniejących lub przewidywanych zagrożeniach mających wpływ na właściwe wykonanie projektu oraz przedkładanie propozycji działań naprawczych,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie kompetencji BWP, w ramach upoważnienia Dyrektora,
 • przedkładanie Kierownikowi i innym wskazanym przez niego jednostkom informacji, opinii sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • zadania realizowane w siedzibie Biura, współpraca z jednostkami i firmami zewnętrznymi- wyjazdy służbowe, praca pod presją czasu,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze, obsługa innych urządzeń biurowych, praca na I piętrze budynku, poruszanie się po budynku – brak wind, podjazdów, toalety nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego ogólnego w pracy
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość przepisów związanych z ochroną środowiska.
  • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
  • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i współpracy z zespołem.
  • Rzetelność, systematyczność, terminowość.
  • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office ).
  • Prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • Mile widziane wykształcenie wyższe – inżynieria środowiska, ochrona środowiska.
 • Mile widziana znajomość prawa wodnego, budowlanego.
 • Dyspozycyjność, komunikatywność.
 • Odporność na stres, asertywność.
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  Sienkiewicza 2
  44-100 Gliwice
  Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie jednostki – I piętro, pokój 207, lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach ( decyduje data stempla pocztowego) na w/w adres;

Inne informacje:

  Koperty z dokumentami aplikacyjnymi należy oznaczyć dopiskiem „Zespół ds. pracowniczych” nabór na stanowisko BWP/ 4 – 24/2016. Wymagane dokumenty aplikacyjne w tym oświadczenia, życiorys/CV, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu /32/ 777- 49-22 lub /32/ 777- 49-21.
  Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
  – Aplikacje nieodebrane w okresie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.