Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Prewencji Przeciwpowodziowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  ul. Szewska 1
  61-760 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zbieranie, weryfikacja i aktualizacja informacji o bieżącej sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej oraz zagrożeniu powodziowym/zagrożeniu wystąpienia suszy, a także opracowywanie analizy zagrożenia powodziowego/zagrożenia wystąpienia suszy i analizy odpływów ze zbiorników retencyjnych
 • Przygotowywanie ostatecznego stanowiska dyrektora w zakresie wpływających wniosków dotyczących ochrony przeciwpowodziowej
 • Pozyskiwanie opinii i opiniowanie spraw dotyczących postępowań administracyjnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie opinii do innych opracowań urbanistyczno – przestrzennych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, projektów technicznych
 • Prowadzenie postępowań w sprawach zwolnień od zakazów wskazanych w ustawie Prawo wodne
 • Prowadzenie postępowań w sprawach nakazu przywrócenia stanu nieutrudniającego ochrony przed powodzią i niepowodującego zanieczyszczenia wód, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
 • Prowadzenie postępowań w sprawach nakazów usunięcia drzew i krzewów oraz dot. wskazania sposobu uprawy i zagospodarowania gruntów, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
 • Ewidencjonowanie wszystkich wniosków w bazach danych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca przy komputerze

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy – komputer, brak windy, brak podjazdów, wąskie korytarze, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu inżynierii środowiska lub pokrewne związane z gospodarką wodną
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość zagadnień dotyczących przepisów w zakresie administracji publicznej – ustawa Prawo wodne, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeks postępowania administracyjnego
  • Dobra znajomość pakietu MS Office
  • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, bardzo dobra organizacja czasu pracy

wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnej/zbliżonej tematyce
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane oraz ustaw dotyczących ochrony środowiska
 • Znajomość zagadnień dotyczących Dyrektywy Powodziowej oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej
 • Umiejętność pracy w środowisku GIS (np. ArcView)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifikacje

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  ul. Szewska 1,
  61-760 Poznań
  sekretariat, pok. 109, w godzinach pracy RZGW w Poznaniu

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: inspektor w Wydziale prewencji przeciwpowodziowej”.
  Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
  Dokumenty mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61-85-67-724, 61-85-67-721.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.